Πρόσκληση για συζήτηση σε webinar στις 8.04.2021 15.00-16:00, Αποτελέσματα έρευνας L&D Trends 2021 για την Ελλάδα της The Ken Blanchard Companies.